شهر لندن

شهر لندن که از زمان های قدیم یکی از بنادر فعال و مهم محسوب میشود ، امروزه قلب  یکی از مهم ترین کشورهای سیاسی و تجاری جهان یعنی ، انگلیس است . در حال حاضر بزرگترین شرکت ها ، مهم ترین مراکز علمی و تحقیقاتی و معتبر ترین دانشگاه ها و کالج های جهان همگی در لندن وجود دارند و در همین حین هنوز زیبایی های قدیمی و تاریخی خود را حفظ کرده . در تور لندن میتوانید مدرنیته و تاریخ را در کنار هم حس کنید و ببینید .لندن که دارای تاریخی با شیب و فراز است در زمانی از سرتاسر جهان مستعمره داشت و چهار گوشه جهان را اداره میکرد از همان زمان با کسب اعتبار و شهرت از سرتاسر جهان ثروتمندان و سرمایه داران به این شهر زیبا سرازیر شدند و به اعتبار آن افزودند .

ما را محبوب کنید