تور اصفهان

استان اصفهان با مرکزیت اصفهان حدود 106 کیلومتر مربع مساحت دارد و در مرکز ایران قرار گرفته . این شهر از دیر باز و از زمان آل بویه به عنوان پایتخت انتخاب شد و بار دیگر در زمان سلجوقیان برای بار دوم به عنوان پایتختی وسیع و گسترده برگزیده شد اما با حمله تیمور لنگ به آتش کشیده شد و کاملا ویران گشت . این شهر زیبا باز در زمان حکومت صفوی اهمیت خود را باز یافت و از ماکز مهم تجاری و فرهنگی قلمداد میشد . باز در زمان شاه ‏عباس اوایل قرن یازدهم به عنوان پایتخت صفویه انتخاب شد و بیش از نیم قرن به اوج شکوه و پیشرفت خود رسید و از همان زمان در سر تا سر جهان به زیبایی شهرت یافت .

اصفهان از نظر تنوع صنایع دستی و اقلام فرهنگی بی شک یگانه شهر ایران است و همواره عاشقان صنایع دستی را از سرتاسر جهان به خود جذب میکند 

 توراز شهربه شهرمدت اقامتاز قیمتبیشتر
ما را محبوب کنید